- COREMATIC, 2015

Idź do spisu treści

Menu główne

 


Budowa własnego domu to powa
żny wydatek, który już na etapie planowania przedsiĘwziĘcia należy zoptymalizować pod kĄtem stosowanych rozwiĄzaŃ technicznych, w tym przede wszystkim w zakresie funkcjonalnym i użytkowym.

Istotne znaczenie ma takie zaprojektowanie inwestycji, które gwarantować b
Ędzie pełnĄ użytecznoŚć dla Inwestora. pozostawienie spraw technicznych przypadkowi i czĘsto niejasnym "doŚwiadczeniom" wykonawców może skutkować całkowitym brakiem funkcjonalnoŚci, efektywnoŚci, a co najważniejsze - przeinwestowaniem jeszcze przed rozpoczĘciem eksploatacji obiektu.

Dobór
Źródła ciepła, czy teŻ decyzja o zastosowaniu rozwiĄzaŃ z zakresu energetyki odnawialnej nie mogĄ opierać siĘ wyłĄCznie na ocenie i poradach instalatora. Taki dobór należy poprzeć stosownĄ analizĄ i obliczeniami, które zagwarantujĄ jego prawidłowoŚść i przyniosĄ wymierne korzyŚci dla Inwestora.

Zapraszamy do składania zapytaŃ ofertowych lub kontaktu telefonicznego.  

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego